Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Graph-Aware Contrasting for Multivariate Time-Series Classification Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
25 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Fully-Connected Spatial-Temporal Graph for Multivariate Time-Series Data Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence
18 Mar 2024 SERC Institute for Infocomm Research Interpretable Policy Extraction with Neuro-Symbolic Reinforcement Learning Rajdeep Dutta, Qincheng Wang, Ankur Singh, Dhruv Kumarjiguda, Li Xiaoli, Senthilnath Jayavelu ICASSP 2024 - 2024 IEEE International Conference on Acoustics, Speech and Signal Processing (ICASSP)
20 Nov 2023 SERC Institute for Infocomm Research Local–Global Correlation Fusion-Based Graph Neural Network for Remaining Useful Life Prediction Yucheng Wang, Min Wu, Ruibing Jin, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
1 Sep 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Bio‐Inspired, Scalable, and Tri‐Mode Stimuli‐Chromic Composite for Smart Window Multifunctionality Yujie Ke, Na Li, Yan Liu, Tingting Zhu, Shancheng Wang, Yanbin Li, Gaojian Lin, Qiuting Zhang, Yuwei Hu, Zhaogang Dong, Jie Yin, Zheng Liu, Yi Long Advanced Functional Materials
21 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering A solar/radiative cooling dual-regulation smart window based on shape-morphing kirigami structures Shancheng Wang, Yuting Dong, Yanbin Li, Keunhyuk Ryu, Zhili Dong, Jian Chen, Zhendong Dai, Yujie Ke, Jie Yin, Yi Long Materials Horizons
26 Jun 2023 SERC Singapore Institute of Manufacturing Technology Towards Understanding a Novel Time-lapse Particle Sizing System for Characterisation of Mixed Powder Feedstocks YanHan LIEW, Joseph Han Kok TAN, Yu Xuan GOO, Su Xia Zhang, Patrick O'HAGAN, Chengcheng WANG, Sharon NAI Conference Presentation at the 11th International Conference on Materials for Advanced Technologies 2023
1 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research SEnsor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie AAAI-23
3 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multivariate Time Series Representation Learning via Hierarchical Correlation Pooling Boosted Graph Neural Network Yucheng Wang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Artificial Intelligence
14 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Dual Multiscale Mean Teacher Network for Semi-Supervised Infection Segmentation in Chest CT Volume for COVID-19 Liansheng Wang, Jiacheng Wang, Lei Zhu, Huazhu Fu, Ping Li, Gary Cheng, Zhipeng Feng, Shuo Li, Pheng-Ann Heng IEEE Transactions on Cybernetics