Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
1 May 2023 SERC Institute for Infocomm Research SEnsor Alignment for Multivariate Time-Series Unsupervised Domain Adaptation Yucheng Wang, Yuecong Xu, Jianfei Yang, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie AAAI-23
3 Feb 2023 SERC Institute for Infocomm Research Multivariate Time Series Representation Learning via Hierarchical Correlation Pooling Boosted Graph Neural Network Yucheng Wang, Min Wu, Xiaoli Li, Lihua Xie, Zhenghua Chen IEEE Transactions on Artificial Intelligence
14 Dec 2022 SERC Institute of High Performance Computing Dual Multiscale Mean Teacher Network for Semi-Supervised Infection Segmentation in Chest CT Volume for COVID-19 Liansheng Wang, Jiacheng Wang, Lei Zhu, Huazhu Fu, Ping Li, Gary Cheng, Zhipeng Feng, Shuo Li, Pheng-Ann Heng IEEE Transactions on Cybernetics
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Paradigm of Calendaring‐Driven Electrode Microstructure for Balanced Battery Energy Density and Power Density Renming Zhan, Dongsheng Ren, Shiyu Liu, Zhengxu Chen, Xuerui Liu, Wenyu Wang, Lin Fu, Xiancheng Wang, Shuibin Tu, Yangtao Ou, Hanlong Ge, Andrew Jun Yao Wong, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
11 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Nanocomposite of Conducting Polymer and Li Metal for Rechargeable High Energy Density Batteries Lingyue Wang, Xiancheng Wang, Renming Zhan, Zhengxu Chen, Shuibin Tu, Chunhao Li, Xuerui Liu, Zhi Wei Seh, Yongming Sun ACS Applied Materials & Interfaces
31 May 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Single‐Layer‐Particle Electrode Design for Practical Fast‐Charging Lithium‐Ion Batteries Shuibin Tu, Ziheng Lu, Mengting Zheng, Zihe Chen, Xiancheng Wang, Zhao Cai, Chaoji Chen, Li Wang, Chenhui Li, Zhi Wei Seh, Shanqing Zhang, Jun Lu, Yongming Sun Advanced Materials
8 Feb 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Corrosion-Resistant Graphene-Based Magnetic Composite Foams for Efficient Electromagnetic Absorption Shuangshuang Li, Xinwei Tang, Yawei Zhang, Qianqian Lan, Zhiwei Hu, Le Li, Nan Zhang, Piming Ma, Weifu Dong, Wengweei Tjiu, Zicheng Wang, Tianxi Liu ACS Applied Materials & Interfaces
12 Jan 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Insights on “nitrate salt” in lithium anode for stabilized solid electrolyte interphase Lin Fu, Xiancheng Wang, Zihe Chen, Yuanjian Li, Eryang Mao, Zhi Wei Seh, Yongming Sun Carbon Energy
30 Sep 2021 SERC Institute for Infocomm Research Adaptive Cluster Structured Sparse Bayesian Learning with Application to Compressive Reconstruction for Chirp Signals Qiang Wang, Chen Meng, Cheng Wang, Lu Wang Signal Processing
16 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Promises and Challenges of the Practical Implementation of Prelithiation in Lithium‐Ion Batteries Renming Zhan, Xiancheng Wang, Zihe Chen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials