Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Aug 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Hybrid Photoacoustic Ultrasound Imaging System for Cold-induced Vasoconstriction and Vasodilation Monitoring Ruochong Zhang, Xiuting Li, Ghayathri Balasundaram, Baocheng Li, Yi Qi, Anindita Santosa, Tze Chin Tan, Malini Olivo, Renzhe Bi IEEE Transactions on Biomedical Engineering
13 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Mitigating Concentration Polarization through Acid–Base Interaction Effects for Long-Cycling Lithium Metal Anodes Junmou Du, Xiangrui Duan, Wenyu Wang, Guocheng Li, Chunhao Li, Yuchen Tan, Mintao Wan, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Nano Letters
11 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Resolution enhancement for interrogating fiber Bragg grating sensor network using dilated U-Net Baocheng Li, Zhi-Wei Tan, Hailiang Zhang, Perry Ping Shum, Dora Juanjuan Hu, Liang Jie Wong Optics Letters
8 Apr 2023 SERC Institute of Sustainability for Chemicals, Energy and Environment Liquid-Phase Dehydration of Glycerol to Acrolein with ZSM-5-Based Catalysts in the Presence of a Dispersing Agent Lin Huang, Bo Wang, Licheng Liu, Armando Borgna Molecules
30 Dec 2022 BMRC Institute of Bioengineering and Bioimaging Applications of Optical Fiber in Label-Free Biosensors and Bioimaging: A Review Baocheng Li, Ruochong Zhang, Renzhe Bi, Malini Olivo Biosensors
28 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Revealing the Intrinsic Uneven Electrochemical Reactions of Li Metal Anode in Ah‐Level Laminated Pouch Cells Xiangrui Duan, Lingyue Wang, Guocheng Li, Xueting Liu, Mintao Wan, Junmou Du, Renming Zhan, Wenyu Wang, Yuanjian Li, Shuibin Tu, Yue Shen, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Functional Materials
22 Jul 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Manipulating Redox Kinetics of Sulfur Species Using Mott–Schottky Electrocatalysts for Advanced Lithium–Sulfur Batteries Yuanjian Li, Wenyu Wang, Bao Zhang, Lin Fu, Mintao Wan, Guocheng Li, Zhao Cai, Shuibin Tu, Xiangrui Duan, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Nano Letters
7 May 2021 BMRC Bioprocessing Technology Institute Bruton's tyrosine kinase phosphorylates DDX41 and activates its binding of dsDNA and STING to initiate type 1 interferon response Koon-Guan Lee, Susana Soo-Yeon Kim, Lin Kui, Dominic Chih-Cheng Voon, Marjorie Mauduit, Pradeep Bist, Xuezhi Bi, Natasha Ann Pereira, Chengcheng Liu, Bindu Sukumaran, Laurent Renia, Yoshiaki Ito, Kong-Peng Lam Cell Reports
7 May 2021 BMRC Bioinformatics Institute Riemannian Similarity Learning Cheng Li Proceedings of the 30th International Conference on Machine Learning
7 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Deep learning-enabled prediction of 2D material breakdown Yan Qi Huan, Yincheng Liu, Kuan Eng Johnson Goh, Swee Liang Wong, Chit Siong Aaron Lau IOP Nanotechnology