Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Prototypical Cross-domain Knowledge Transfer for Cervical Dysplasia Visual Inspection Yichen Zhang, Yifang Yin, Ying Zhang, Zhenguang Liu, Zheng Wang, Roger Zimmermann Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia
27 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research PetalView: Fine-grained Location and Orientation Extraction of Street-view Images via Cross-view Local Search Wenmiao Hu, Yichen Zhang, Yuxuan Liang, Xianjing Han, Yifang Yin, Hannes Kruppa, See-Kiong Ng, Roger Zimmermann Proceedings of the 31st ACM International Conference on Multimedia
16 Sep 2023 SERC Institute for Infocomm Research Speech-Aware Multi-Domain Dialogue State Generation with ASR Error Correction Modules Ridong Jiang, Wei Shi, Bin Wang, Chen Zhang, Chunlei Pan, Jung-jae Kim, Haizhou Li Proceedings of The Eleventh Dialog System Technology Challenge
25 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research Online trace detection of mercury ions with enhanced fluorescence excitation within metal-lined hollow-core fiber Haonan Ding, Jiechen Zhang, Xiaoxian Liu, Yifan Zhu, Zhenyong Dong, Dora Juan Juan Hu, Guanghui Wang Optics Letters
5 Aug 2023 SERC Institute for Infocomm Research An Exploratory Study on Model Compression for Text-to-SQL Shuo Sun, Yuze Gao, Yuchen Zhang, Jian Su, Bin Chen, Yingzhan Lin, Shuqi Sun Findings of the Association for Computational Linguistics: ACL 2023
10 Jul 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Incomplete Phase Metasurface for Wavefront Reconstruction (Pending publish) Qiyao Liu, Zhengtong Liu, Xuezhi Ma, Jie Deng, Chen Zhang, Zhenmin Chen, Arash Nemati, Sui Kit Ng, Sergey Gorelik, Siew Lang Teo, Rong Ji, Meng Zhao, Leonard Verano Gonzaga, Hong Liu, Fuyong Yue, Shaohua Yu, Yu Luo, Qian Wang ACS Photonics
10 Oct 2022 SERC Institute for Infocomm Research Beyond Geo-localization: Fine-grained Orientation of Street-view Images by Cross-view Matching with Satellite Imagery Wenmiao Hu, Yichen Zhang, Yuxuan Liang, Yifang Yin, Andrei Georgescu, An Tran, Hannes Kruppa, See-Kiong Ng, Roger Zimmermann Proceedings of the 30th ACM International Conference on Multimedia
26 Aug 2022 SERC Institute for Infocomm Research Mix-Up Self-Supervised Learning for Contrast-Agnostic Applications Yichen Zhang, Yifang Yin, Ying Zhang, Roger Zimmermann 2022 IEEE International Conference on Multimedia and Expo (ICME)
18 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research A Data-Driven Method for Online Monitoring Tube Wall Thinning Process in Dynamic Noisy Environment Chen Zhang, Jun Long Lim, Ouyang Liu, Aayush Madan, Yongwei Zhu, Shili Xiang, Kai Wu, Rebecca Yen-Ni Wong, Eugene Jiliang Phua, Karan M. Sabnani, Keng Boon Siah, Wenyu Jiang, Yixin Wang, Emily Jianzhong Hao, Steven C. H. Hoi IEEE Transactions on Automation Science and Engineering
14 Sep 2014 SERC Institute for Infocomm Research The Power of Special Characters in Prosodic Word Prediction for Chinese TTS Zhengchen Zhang, Minghui Dong Chinese Spoken Language Processing (ISCSLP), 2014 9th International Symposium on