Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
2 Apr 2024 SERC Institute of Materials Research & Engineering Interfacial Engineering of Metal-Organic Framework-Based Electrode for High-Performance Smart Glass Shi Wun Tong, Jianwei Chai, Man-Fai Ng, Wei Fu, Wei Peng Goh, Changyun Jiang ACS Applied Optical Materials
6 Dec 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Review—Recent Advances in Nanosensors for Precision Agriculture Shi Wun Tong, Wei Peng Goh, Changyun Jiang Journal of The Electrochemical Society
28 Oct 2023 SERC Institute of Materials Research & Engineering Skin‐Attachable Ink‐Dispenser‐Printed Paper Fluidic Sensor Patch for Colorimetric Sweat Analysis (Pending publish) Xin Ting Zheng, Wei Peng Goh, Yong Yu, Laura Sutarlie, Der Ying Chen, Sherwin Chong Li Tan, Changyun Jiang, Meng Zhao, Te Ba, Hongying Li, Xiaodi Su, Le Yang Advanced Healthcare Materials
17 Jan 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Reversible electrical switching of nanostructural color pixels Shutao Zhang, Jun Zhang, Wei Peng Goh, Yan Liu, Febiana Tjiptoharsono, Henry Yit Loong Lee, Changyun Jiang, Jun Ding, Joel K. W. Yang, Zhaogang Dong Nanophotonics
10 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Stable Metal-Organic Framework Based Electrode For Electrochemical Applications Shi Wun Tong, Darren Chi Jin Neo, Wei Peng Goh, Changyun Jiang 2022 IEEE 12th International Conference Nanomaterials: Applications & Properties (NAP)
6 Jun 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A tough, biodegradable and water-resistant plastic alternative from coconut husk Yihao Leow, Veronica Sequerah, Ying Chuan Tan, Yong Yu, Eric Charles Peterson, Changyun Jiang, Zheng Zhang, Le Yang, Xian Jun Loh, Dan Kai Composites Part B: Engineering
12 Dec 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Broadband Ultrasonic Array Transducer from Multilayer Piezoelectric Ceramic with Lowered Co-firing Temperature Qingqing Ke, Weng Heng Liew, Lei Zhang, Chee Kiang Ivan Tan, Changyun Jiang, Kui Yao IEEE Transactions on Ultrasonics, Ferroelectrics and Frequency Control