Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
31 May 2024 SERC Institute for Infocomm Research Skip \n: A Simple Method to Reduce Hallucination in Large Vision-Language Models (Pending publish) Zongbo Han, Zechen Bai, Haiyang Mei, Qianli Xu, Changqing Zhang, Mike Zheng Shou ICLR2024
24 Oct 2023 SERC Institute of High Performance Computing  Uncertainty-inspired open set learning for retinal anomaly identification Meng Wang, Tian Lin, Lianyu Wang, Aidi Lin, Ke Zou, Xinxing Xu, Yi Zhou, Yuanyuan Peng, Qingquan Meng, Yiming Qian, Guoyao Deng, Zhiqun Wu, Junhong Chen, Jianhong Lin, Mingzhi Zhang, Weifang Zhu, Changqing Zhang, Daoqiang Zhang, Rick Siow Mong Goh, Yong Liu, Chi Pui Pang, Xinjian Chen, Haoyu Chen, Huazhu Fu Nature Communications
19 Jan 2023 SERC Institute of High Performance Computing  SGU-Net: Shape-Guided Ultralight Network for Abdominal Image Segmentation Tao Lei, Rui Sun, Xiaogang Du, Huazhu Fu, Changqing Zhang, Asoke K. Nandi IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics
27 Sep 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Trustworthy Long-Tailed Classification Bolian Li, Zongbo Han, Haining Li, Huazhu Fu, Changqing Zhang 2022 IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
15 Jul 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Autoencoder in Autoencoder Networks Changqing Zhang, Yu Geng, Zongbo Han, Yeqing Liu, Huazhu Fu, Qinghua Hu IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
3 May 2022 SERC Institute of High Performance Computing  Trusted Multi-View Classification With Dynamic Evidential Fusion Zongbo Han, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Joey Tianyi Zhou IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
15 May 2018 SERC Institute for Infocomm Research Disc-aware Ensemble Network for Glaucoma Screening from Fundus Image Huazhu Fu, Jun Cheng, Yanwu Xu, Changqing Zhang, Damon Wong, Jiang Liu, Xiaochun Cao IEEE Transactions on Medical Imaging
21 Jul 2017 SERC Institute for Infocomm Research Latent Multi-view Subspace Clustering Xiaochun Cao, Changqing Zhang, Qinghua Hu, Huazhu Fu, Peifeng Zhu IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)
1 Jun 2016 SERC Institute for Infocomm Research Saliency-Aware Nonparametric Foreground Annotation Based on Weakly Labeled Data Xiaochun Cao, Changqing Zhang, Huazhu Fu, Xiaojie Guo, Qi Tian IEEE transactions on neural networks and learning systems