Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Mar 2020 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Organoid cultures of MELAS neural cells reveal hyperactive Notch signaling that impacts neurodevelopment - Winanto, Zi Jian Khong, Yong Fan, Boon Seng Soh, Shi-Yan Ng Cell Death and Disease
14 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Human germline editing: Insights to future clinical treatment of diseases Yanni Li, Xiang Jin Kang, Jeremy Kah Sheng Pang, Boon Seng Soh, Yang Yu, Yong Fan Protein & Cell
12 Sep 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology In Vivo Genome Editing as a Therapeutic Approach Beatrice Xuan Ho, Sharon Jia Hui Loh, Woon Khiong Chan, Boon Seng Soh International Journal of Molecular Sciences
19 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Tocotrienol is a cardioprotective agent against ageing-associated cardiovascular disease and its associated morbidities Nardev Ramanathan, Esther Tan, Li Jun Loh, Boon Seng Soh, Wei Ney Yap Nutrition & Metabolism
9 Jan 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Targeted elimination of mutant mitochondrial DNA in MELAS-iPSCs by mitoTALENs Yi Yang, Han Wu, Xiangjin Kang, Yanhui Liang, Ting Lan, Tianjie Li, Tao Tan, Jiangyun Peng, Quanjun Zhang, Geng An, Yali Liu, Qian Yu, Zhenglai Ma, Ying Lian, Boon Seng Soh, Qingfeng Chen, Ping Liu, Yaoyong Chen, Xiaofang Sun, Rong Li, Xiumei Zhen, Yang Yu, Xiaoping Li, Yong Fan Protein & Cell
6 Oct 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Addressing challenges in the clinical applications associated with CRISPR/Cas9 technology and ethical questions to prevent its misuse Xiang Jin Kang, Chiong Isabella Noelle Caparas, Boon Seng Soh, Yong Fan Protein & Cell
5 Jan 2012 BMRC Genome Institute of Singapore Glycine Decarboxylase Activity Drives Non-Small Cell Lung Cancer Tumor-Initiating Cells and Tumorigenesis John Tam, Agasthian Thirugananam, Monireh Soroush Noghabi, Yin Huei Pang, Haw Siang Ang, Wayne Mitchell, Paul Robson, Philipp Kaldis, Ross Andrew Soo, Sanjay Swarup, Elaine Hsuen Lim, Bing Lim, Wen Cai Zhang, Ng Shyh-Chang, He Yang, Amit Rai, Shivshankar Umashankar, Siming Ma, Boon Seng Soh, Li Li Sun, Bee Choo Tai, Min En Nga, Kishore Kumar Bhakoo, Senthil Raja Jayapal, Massimo Nichane, Qiang Yu, Dokeu A. Ahmed, Christie Tan, Wong Poo Sing Cell