Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
7 Jun 2018 SERC Institute of Chemical and Engineering Sciences Crystal phase and architecture engineering of lotus-thalamus-shaped Pt-Ni anisotropic superstructures for highly efficient electrochemical hydrogen evolution Zhicheng Zhang, Guigao Liu, Xiaoya Cui, Bo Chen, Yihan Zhu, Yue Gong, Faisal Saleem, Shibo Xi, Yonghua Du, Armando Borgna, Zhuangchai Lai, Qinghua Zhang, Bing Li, Yun Zong, Yu Han, Lin Gu, Hua Zhang Advanced Materials
22 Mar 2018 BMRC Singapore Bioimaging Consortium Non-Invasive Multimodality Imaging Directly Shows TRPM4 Inhibition Ameliorates Stroke Reperfusion Injury Tuck Wah Soong, Bernd Nilius, Carol Tang, Edward G. Robins, Julian Goggi, Ping Liao, Bo Chen, Gandi Ng, Yahui Gao, See Wee Low, Edwin Sandanaraj, Boominathan Ramasamy, Sakthivel Sekar, Kishore Bhakoo Translational Stroke Research
9 Apr 2017 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Customized Consensus Spectral Library Building for Untargeted Quantitative Metabolomics Analysis with Data Independent Acquisition Mass Spectrometry and MetaboDIA Workflow Gengbo Chen, Scott Walmsley, Gemmy C. M. Cheung, Liyan Chen, Ching-Yu Cheng, Roger W. Beuerman, Tien Yin Wong, Lei Zhou, Hyungwon Choi Analytical Chemistry