Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
27 Jun 2024 SERC Institute for Infocomm Research Global Monitoring of RC Beams under Shear-Flexure Interaction using Long-Gauge Optic Sensors (Pending publish) Haoran Li, Yixin Wang, Zhaowen Xu, Bing Li Iconrem 2024
11 May 2024 SERC Institute of Materials Research and Engineering High entropy alloys amenable for laser powder bed fusion: A thermodynamics guided machine learning search Ran Duan, Jintao Xu, Yakai Zhao, Qingjun Zhou, Zhenyu Yan, Yong Xie, Peng Dong, Lifang Xu, Kai Feng, Zhuguo Li, Xiubing Liang, Upadrasta Ramamurty Additive Manufacturing
4 Oct 2023 SERC Institute for Infocomm Research Recent advances in the data-driven development of emerging electrocatalysts Keda Ding, Tong Yang, Man Tai Leung, Ke Yang, Hao Cheng, Minggang Zeng, Bing Li, Ming Yang Current Opinion in Electrochemistry
28 Mar 2023 SERC Institute for Infocomm Research Cost-effective Elderly Fall Detection with Symmetry Transformer Networks Bing Li, Wei Cui, Yanru Chen, Joey Tianyi Zhou, Zhenghua Chen, Yuli Li, Wu Min 2022 IEEE 24th Int Conf on High Performance Computing & Communications; 8th Int Conf on Data Science & Systems; 20th Int Conf on Smart City; 8th Int Conf on Dependability in Sensor, Cloud & Big Data Systems & Application (HPCC/DSS/SmartCity/DependSys)
13 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Semi-Supervised Deep Adversarial Forest for Cross-Environment Localization Wei Cui, Le Zhang, Bing Li, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Jiawen Kang IEEE Transactions on Vehicular Technology
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Privacy-Preserving Cross-Environment Human Activity Recognition Le Zhang, Wei Cui, Bing Li, Zhenghua Chen, Min Wu, Teo Sin Gee IEEE Transactions on Cybernetics
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-Stream Convolution Augmented Transformer for Human Activity Recognition Bing Li, Wei Cui, Wei Wang, Le Zhang, Zhenghua Chen, Min Wu AAAI
7 May 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Computer and Statistical Analysis of Transcription Factor Binding and Chromatin Modifications by ChIP-seq data in Embryonic Stem Cell Yuriy Orlov, Han Xu, Dmitri Afonnikov, Bing Lim, Jian-Chien Heng, Ping Yuan, Ming Chen, Junli Yan, Neil Clarke, Nina Orlova, Mikael Huss, Konstantin Gunbin, Nikolay Podkolodnyy, Huck-Hui Ng Journal of Integrative Bioinformatics
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
15 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research Device-free single-user activity recognition using diversified deep ensemble learning Wei Cui, Bing Li, Le Zhang, Zhenghua Chen Applied Soft Computing