Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
13 Jun 2022 SERC Institute for Infocomm Research Semi-Supervised Deep Adversarial Forest for Cross-Environment Localization Wei Cui, Le Zhang, Bing Li, Zhenghua Chen, Min Wu, Xiaoli Li, Jiawen Kang IEEE Transactions on Vehicular Technology
24 Nov 2021 SERC Institute for Infocomm Research Privacy-Preserving Cross-Environment Human Activity Recognition Le Zhang, Wei Cui, Bing Li, Zhenghua Chen, Min Wu, Teo Sin Gee IEEE Transactions on Cybernetics
18 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Two-Stream Convolution Augmented Transformer for Human Activity Recognition Bing Li, Wei Cui, Wei Wang, Le Zhang, Zhenghua Chen, Min Wu AAAI
7 May 2021 BMRC Genome Institute of Singapore Computer and Statistical Analysis of Transcription Factor Binding and Chromatin Modifications by ChIP-seq data in Embryonic Stem Cell Yuriy Orlov, Han Xu, Dmitri Afonnikov, Bing Lim, Jian-Chien Heng, Ping Yuan, Ming Chen, Junli Yan, Neil Clarke, Nina Orlova, Mikael Huss, Konstantin Gunbin, Nikolay Podkolodnyy, Huck-Hui Ng Journal of Integrative Bioinformatics
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Metastable 1T′-phase group VIB transition metal dichalcogenide crystals Zhuangchai Lai, Qiyuan He, Thu Ha Tran, D. V. Maheswar Repaka, Dong-Dong Zhou, Ying Sun, Shibo Xi, Yongxin Li, Apoorva Chaturvedi, Chaoliang Tan, Bo Chen, Gwang-Hyeon Nam, Bing Li, Chongyi Ling, Wei Zhai, Zhenyu Shi, Dianyi Hu, Vinay Sharma, Zhaoning Hu, Ye Chen, Zhicheng Zhang, Yifu Yu, Xiao Renshaw Wang, Raju V. Ramanujan, Yanming Ma, Kedar Hippalgaonkar, Hua Zhang Nature Materials
15 Jan 2021 SERC Institute for Infocomm Research Device-free single-user activity recognition using diversified deep ensemble learning Wei Cui, Bing Li, Le Zhang, Zhenghua Chen Applied Soft Computing
2 Sep 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering MoS2/Polymer Heterostructures Enabling Stable Resistive Switching and Multistate Randomness Jianwei Chai, Shiwun Tong, Changjian Li, Carlos Manzano, Bing Li, Yanpeng Liu, Ming Lin, Laimun Wong, Jianwei Cheng, Jing Wu, Aaron Lau, Qidong Xie, Stephen J. Pennycook, Henry Medina, Ming Yang, Shijie Wang, DongZhi Chi Advanced Materials
23 Jun 2020 BMRC Singapore Immunology Network Combinatorial single-cell analyses of granulocyte-monocyte progenitor heterogeneity reveals an early uni-potent neutrophil progenitor Immanuel Kwok, Etienne Becht, Yu Xia, Melissa Ng, Ye Chean Teh, Leonard De Li Tan, Maximilien Evrard, Jackson L.Y Li, Hoa Tran TN, Yingrou Tan, Dehua Liu, Kahang Liong, Keith Leong, Yuning Zhang, Andre Olsson, Chinmay Kumar Mantri, Pavithra Shyamsunder, Zhaoyuan Liu, Cecile Piot, Charles-Antoine Dutertre, Hui Cheng, Sudipto Bari, Nicholas Ang, Subhra K. Biswas, H. Philip Koeffler, Hong Liang Tey, Anis Larbi, I-Hsin Su, Bernett Lee, Ashley St. John, Jerry K.Y. Chan, William Y.K. Hwang, Jinmiao Chen, Nathan Salomonis, Shu Zhen Chong, H. Leighton Grimes, Bing Liu, Andrés Hidalgo, Evan W. Newell, Tao Cheng, Florent Ginhoux, Lai Guan Ng Immunity
20 May 2020 BMRC Singapore Immunology Network Deciphering human macrophage development at single-cell resolution Chunli Ma, Lei Cui, Rui Zhang, K. Y. Jerry Chan, Jian He, Jie Zhou, Xianlong Li, Zongcheng Li, Yanli Ni, Zhilei Bian, Yandong Gong, Tao Huang, Z. W. Christopher Lee, Lihong Bian, Zhijie Bai, Hui Shi, Yang Zeng, Chen Liu, Lai Guan Ng, Florent Ginhoux, Bing Liu Nature
8 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research WiFi-Based Indoor Robot Positioning Using Deep Fuzzy Forests Le Zhang, Zhenghua Chen, Wei Cui, Bing Li, Cen Chen, Zhiguang Cao, Kaizhou Gao IEEE Internet of Things Journal