Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
15 Jul 2022 BMRC Skin Research Lab ZAKα-driven ribotoxic stress response activates the human NLRP1 inflammasome (Pending publish) Kim S. Robinson, Gee Ann Toh, Pritisha Rozario, Rae Chua, Stefan Bauernfried, Zijin Sun, Muhammad Jasrie Firdaus, Shima Bayat, Rhea Nadkarni, Zhi Sheng Poh, Khek Chian Tham, Cassandra R. Harapas, Chrissie K. Lim, Werncui Chu, Celest W. S. Tay, Kiat Yi Tan, Tianyun Zhao, Carine Bonnard, Radoslaw Sobota, John E. Connolly, John Common, Seth L. Masters, Kaiwen W. Chen, Lena Ho, Bin Wu, Veit Hornung, Franklin L. Zhong Science
29 Jul 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-Tone Phase Coding of Interaural Time Difference for Sound Source Localization With Spiking Neural Networks Zihan Pan, Malu Zhang, Jibin Wu, Jiadong Wang, Haizhou Li IEEE/ACM Transactions on Audio, Speech, and Language Processing
29 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fast conversion and controlled deposition of lithium (poly)sulfides in lithium-sulfur batteries using high-loading cobalt single atoms Liang Huang, Jianjun Jiang, Jun Zhou, Yongming Sun, Yuanjian Li, Jiabin Wu, Bao Zhang, Wenyu Wang, Guoqun Zhang, Zhi Wei Seh, Nian Zhang, Jie Sun Energy Storage Materials
26 Nov 2018 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Structural basis of RIP2 activation and signaling Qin Gong, Ziqi Long, Franklin L. Zhong, Daniel Eng Thiam Teo, Yibo Jin, Zhan Yin, Zhao Zhi Boo, Yaming Zhang, Jiawen Zhang, Renliang Yang, Shashi Bhushan, Bruno Reversade, Zongli Li, Bin Wu Nature Communications
20 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research A Heterogeneous Information Network Method for Entity Set Expansion in Knowledge Graph Xiaohuan Cao, Chuan Shi, Yuyan Zheng, Jiayu Ding, Xiaoli Li, Bin Wu PAKDD 2018: Advances in Knowledge Discovery and Data Mining