Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research RoboCoDraw: Robotic Avatar Drawing with GAN-based Style Transfer and Time-efficient Path Optimization Tianying Wang, Wei Qi Toh, Hao Zhang, Xiuchao Sui, Shaohua Li, Yong Liu, Wei Jing AAAI2020
7 May 2021 SERC National Metrology Centre Final report on APMP supplementary comparison of industrial platinum resistance thermometer for range -50 °C to 400 °C. (APMP.T-S6) Nurulaini Md Ali, Hafidzah Othman, Mong-Kim Ho, Inseok Yang, Victor Gabi, Zhe Zhang, Ying Sheng, Jing Hu, Jintao Zhang, Shu-Fei Tsai, Su-Chuion Liao, Md Shafiqul Alam, Uthai Norranim, Charuayrat Yaokulbodee, Hans Liedberg, Mohamed Gamal Ahmed, Naser Harba, Mustafa Fuad Flaifel, Suherlan, Aditya Achmadi, Haoyuan Kho, Yan Fan, Neoh Boon Kwee, Pham Thanh Binh, Monalisa Ragay Metrologia
7 May 2021 SERC National Metrology Centre Report on NIM-NMC bilateral comparison: SPRT calibration comparison from −190°C to 420°C Jianping Sun, Shaochun Ye, Li Wang, Jintao Zhang, Haoyuan Kho Metrologia
15 Apr 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From colloidal particles to photonic crystals: advances in self-assembly and their emerging applications (Pending publish) Zhongyu Cai, Zhiwei Li, Serge Ravaine, Mingxin He, Yanlin Song, Yadong Yin, Hanbin Zheng, Jinghua Teng, Ao Zhang Chemical Society Reviews
30 Mar 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering From Micropores to Ultra-micropores inside Hard Carbon: Toward Enhanced Capacity in Room-/Low-Temperature Sodium-Ion Storage (Pending publish) Jinlin Yang, Xiaowei Wang, Wenrui Dai, Xu Lian, Xinhang Cui, Weichao Zhang, Kexin Zhang, Ming Lin, Ruqiang Zou, Kian Ping Loh, Quan-Hong Yang, Wei Chen Nano-Micro Letters
23 Feb 2021 SERC Institute of High Performance Computing Natural Language Video Localization: A Revisit in Span-based Question Answering Framework (Pending publish) Hao Zhang, Aixin Sun, Wei Jing, Liangli Zhen, Joey Tianyi Zhou, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence
17 Feb 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Replacement Reaction Enabled Interdigitated Metal/Solid Electrolyte Architecture for Battery Cycling at 20 mA cm-2 and 20 mAh cm-2 Zhao Cai, Yangtao Ou, Bao Zhang, Jindi Wang, Lin Fu, Yi Cui, Mintao Wan, Guocheng Li, Wenyu Wang, Li Wang, Jianjun Jiang, Zhi Wei Seh, Enyuan Hu, Xiao-Qing Yang, Yongming Sun Journal of the American Chemical Society
17 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Enhanced processability and electrochemical cyclability of metallic sodium at elevated temperature using sodium alloy composite Guocheng Li, Qingpeng Yang, Jiale Chao, Bao Zhang, Mintao Wan, Xiaoxiao Liu, Eryang Mao, Li Wang, Hui Yang, Zhi Wei Seh, Jianjun Jiang, Yongming Sun Energy Storage Materials
9 Jul 2020 SERC Institute of High Performance Computing Structural damage detection based on real-time vibration signal and convolutional neural network Zhi-qiang Teng, Shuai Teng, Ji-qiao Zhang, Gongfa Chen, Fangsen Cui Applied Sciences
29 May 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fast conversion and controlled deposition of lithium (poly)sulfides in lithium-sulfur batteries using high-loading cobalt single atoms Liang Huang, Jianjun Jiang, Jun Zhou, Yongming Sun, Yuanjian Li, Jiabin Wu, Bao Zhang, Wenyu Wang, Guoqun Zhang, Zhi Wei Seh, Nian Zhang, Jie Sun Energy Storage Materials
7 May 2020 SERC Institute for Infocomm Research mg2vec: Learning Relationship-Preserving Heterogeneous Graph Representations via Metagraph Embedding Wentao Zhang, Yuan Fang, Zemin Liu, Min Wu, Xinming Zhang IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering
7 Mar 2020 SERC Institute for Infocomm Research A graph regularized generalized matrix factorization model for predicting links in biomedical bipartite networks Zi-Chao Zhang, Xiao-Fei Zhang, Min Wu, Le Ou-Yang, Xing-Ming Zhao, Xiao-Li Li Bioinformatics
14 Jan 2019 SERC Institute of High Performance Computing Learning with Annotation of Various Degrees Joey Tianyi Zhou, Meng Fang, Hao Zhang, Chen Gong, Xi Peng, Zhiguo Cao, Rick Siow Mong Goh IEEE Transactions on Neural Networks and Learning Systems
27 Nov 2018 SERC Institute for Infocomm Research Removing Atmospheric Turbulence Effects in Unified Complex Steerable Pyramid Framework Chao Zhang, Bindang Xue, Fugen Zhou, Wei Xiong IEEE Access
3 Jun 2018 SERC Institute for Infocomm Research Category Multi-Representation: A Unified Solution for Named Entity Recognition in Clinical Texts Lei Hou, Xiao-Li Li, Jiangtao Zhang, Juanzi Li, Shuai Wang, Yan Zhang, Yixin Cao The Pacific-Asia Conference on Knowledge Discovery and Data Mining 2018
1 Jan 2014 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Efficient Endoderm Induction from Human Pluripotent Stem Cells by Logically Directing Signals Controlling Lineage Bifurcations Kyle M. Loh, Lay Teng Ang, Jingyao Zhang, Vibhor Kumar, Jasmin Ang, Jun Qiang Auyeong, Kian Leong Lee, Siew Hua Choo, Christina Y.Y. Lim, Massimo Nichane, Junru Tan, Monireh Soroush Noghabi, Lisa Azzola, Elizabeth S. Ng, Jens Durruthy-Durruthy, Vittorio Sebastiano, Lorenz Poellinger, Andrew G. Elefanty, Edouard G. Stanley, Qingfeng Chen, Shyam Prabhakar, Irving L. Weissman, Bing Lim Cell Stem Cell
20 Jan 2012 BMRC Genome Institute of Singapore Extensive Promoter-Centered Chromatin Interactions Provide a Topological Basis for Transcription Regulation Mark Gerstein, Guoliang Li, Xiaoan Ruan, Raymond K. Auerbach, Kuljeet Singh Sandhu, Meizhen Zheng, Ping Wang, Huay Mei Poh, Yufen Goh, Joanne Lim, Jingyao Zhang, Hui Shan Sim, Su Qin Peh, Fabianus Hendriyan Mulawadi, Chin Thing Ong, Yuriy L. Orlov, Shuzhen Hong, Zhizhuo Zhang, Steve Landt, Debasish Raha, Ghia Euskirchen, Chia-Lin Wei, Weihong Ge, Huaien Wang, Carrie Davis, Katherine I. Fisher-Aylor, Ali Mortazavi, Thomas Gingeras, Barbara Wold, Yi Sun, Melissa J. Fullwood, Edwin Cheung, Edison Liu, Wing-Kin Sung, Michael Snyder, Yijun Ruan Cell
20 Oct 2009 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology DNA Damage Checkpoint Maintains Cdh1 in an Active State to Inhibit Anaphase Progression Tao Zhang, Saurabh Nirantar, Hong Hwa Lim, Indrajit Sinha, Uttam Surana Developmental Cell
11 Jun 2009 BMRC Bioprocessing Technology Institute KLF4 and PBX1 Directly Regulate NANOG Expression in Human Embryonic Stem Cells Ken Kwok-Keung Chan, Jingyao Zhang, Na-Yu Chia, Yun-Shen Chan, Hui Shan Sim, Ker Sin Tan, Steve Kah-Weng Oh, Huck-Hui Ng, Andre Boon-Hwa Choo Stem Cells