Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Apr 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Uncovering the Binder Interactions with S-PAN and MXene for Room Temperature Na–S Batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Deviprasath Chinnadurai, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Nano Letters
19 Feb 2023 SERC Institute of Materials Research and Engineering Double‐Transition‐Metal MXene Films Promoting Deeply Rechargeable Magnesium Metal Batteries Yuanjian Li, Wei Ying Lieu, Tanmay Ghosh, Lin Fu, Xiang Feng, Andrew Jun Yao Wong, Anupma Thakur, Brian C. Wyatt, Babak Anasori, Qianfan Zhang, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Small Methods
23 Nov 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering A Paradigm of Calendaring‐Driven Electrode Microstructure for Balanced Battery Energy Density and Power Density Renming Zhan, Dongsheng Ren, Shiyu Liu, Zhengxu Chen, Xuerui Liu, Wenyu Wang, Lin Fu, Xiancheng Wang, Shuibin Tu, Yangtao Ou, Hanlong Ge, Andrew Jun Yao Wong, Zhi Wei Seh, Li Wang, Yongming Sun Advanced Energy Materials
27 Oct 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering MXenes in sulfur cathodes for lithium–sulfur batteries Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Hui Ying Yang, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research
29 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Battery Materials Discovery and Smart Grid Management using Machine Learning Andrew Jun Yao Wong, Xin Zhou, Yanwei Lum, Zhenpeng Yao, Yang Choo Chua, Yonggang Wen, Zhi Wei Seh Batteries & Supercaps
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering High Utilization of Composite Magnesium Metal Anodes Enabled by a Magnesiophilic Coating Yuanjian Li, Gaoliang Yang, Shengnan Sun, Chang Zhang, Carina Yi Jing Lim, Andrew Jun Yao Wong, Wei Ying Lieu, Zdenek Sofer, Man-Fai Ng, Wei Liu, Zhi Wei Seh Nano Letters
10 Aug 2022 SERC Institute of Materials Research and Engineering Fluoride-free synthesis and long-term stabilization of MXenes Andrew Jun Yao Wong, Kang Rui Garrick Lim, Zhi Wei Seh Journal of Materials Research