Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s) Journal/Conference
10 Dec 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Sulfurized Cyclopentadienyl Nanocomposites for Shuttle-Free Room-Temperature Sodium–Sulfur Batteries Carina Yi Jing Lim, Alex Yong Sheng Eng, Albertus D. Handoko, Raymond Horia, Zhi Wei Seh Nano Letters
8 Nov 2021 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rechargeable magnesium batteries enabled by conventional electrolytes with multifunctional organic chloride additives Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Raymond Horia, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Man-Fai Ng, Zhi Wei Seh Energy Storage Materials
2 Dec 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering A High-Performance Magnesium Triflate-based Electrolyte for Rechargeable Magnesium Batteries Dan-Thien Nguyen, Alex Yong Sheng Eng, Man-Fai Ng, Vipin Kumar, Zdenek Sofer, Albertus D. Handoko, Gomathy Sandhya Subramanian, Zhi Wei Seh Cell Reports Physical Science
13 Nov 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering 2H-MoS2 on Mo2CTx MXene Nanohybrid for Efficient and Durable Electrocatalytic Hydrogen Evolution Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Luke R. Johnson, Xing Meng, Ming Lin, Gomathy Sandhya Subramanian, Babak Anasori, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Nano
19 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Defect‐Enhanced CO2 Reduction Catalytic Performance in O‐Terminated MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Tianshuai Wang, Jiale Qu, Jiewen Xiao, Xiaopeng Liu, Dominik Legut, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang ChemSusChem
12 Aug 2020 SERC Institute of Materials Research and Engineering Rational Design of Two-Dimensional Transition Metal Carbide/Nitride (MXene) Hybrids and Nanocomposites for Catalytic Energy Storage and Conversion Kang Rui Garrick Lim, Albertus D. Handoko, Srinivasa Kartik Nemani, Brian Wyatt, Hai-Ying Jiang, Junwang Tang, Babak Anasori, Zhi Wei Seh ACS Nano
18 Sep 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Catalytic Effect on CO2 Electroreduction by Hydroxyl-Terminated Two-Dimensional MXenes Hetian Chen, Albertus D. Handoko, Jiewen Xiao, Xiang Feng, Yanchen Fan, Tianshuai Wang, Dominik Legut, Zhi Wei Seh ACS Applied Materials & Interfaces
22 Jul 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Self-gating in semiconductor electrocatalysis Yongmin He, Qiyuan He, Luqing Wang, Chao Zhu, Prafful Golani, Albertus D. Handoko, Xuechao Yu, Caitian Gao, Mengning Ding, Xuewen Wang, Fucai Liu, Qingsheng Zeng, Peng Yu, Shasha Guo, Boris I. Yakobson, Liang Wang, Zhi Wei Seh, Zhuhua Zhang, Minghong Wu, Qi Jie Wang, Hua Zhang, Zheng Liu Nature Materials
3 Jun 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Surface-Engineered Cobalt Oxide Nanowires as Multifunctional Electrocatalysts for Efficient Zn-Air Batteries-Driven Overall Water Splitting Baoshan Tang, Jing Yang, Zongkui Kou, Le Xu, Hwee Leng Seng, Yannan Xie, Albertus D. Handoko, Xixia Liu, Zhi Wei Seh, Hiroyo Kawai, Hao Gong, Weifeng Yang Energy Storage Materials
3 Apr 2019 SERC Institute of Materials Research and Engineering Theory-guided materials design: two-dimensional MXenes in electro- and photocatalysis Albertus D. Handoko, Stephan N. Steinmann, Zhi Wei Seh Nanoscale Horizons
10 Dec 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Understanding heterogeneous electrocatalytic carbon dioxide reduction through operando techniques Albertus D. Handoko, Fengxia Wei, Jenndy, Boon Siang Yeo, Zhi Wei Seh Nature Catalysis
30 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Establishing new scaling relations on two-dimensional MXenes for CO2 electroreduction Albertus D. Handoko, Khoong Hong Khoo, Teck Leong Tan, Hongmei Jin, Zhi Wei Seh Journal of Materials Chemistry A
20 Aug 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering On the Role of Sulfur for the Selective Electrochemical Reduction of CO2 to Formate on CuSx Catalysts Yilin Deng, Yun Huang, Dan Ren, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh, Pussana Hirunsit, Boon Siang Yeo ACS Applied Materials & Interfaces
21 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering Ultrathin Two-Dimensional Materials for Photo- and Electrocatalytic Hydrogen Evolution Jun Di, Cheng Yan, Albertus D. Handoko, Zhi Wei Seh, Huaming Li, Zheng Liu Materials Today
12 Feb 2018 SERC Institute of Materials Research and Engineering High-Throughput Theoretical Optimization of the Hydrogen Evolution Reaction on MXenes by Transition Metal Modification Pengkun Li, Jinguo Zhu, Albertus D. Handoko, Ruifeng Zhang, Haotian Wang, Dominik Legut, Xiaodong Wen, Zhongheng Fu, Zhi Wei Seh, Qianfan Zhang Journal of Materials Chemistry A
20 Dec 2017 SERC Institute of Materials Research and Engineering Tuning the Basal Plane Functionalization of Two-Dimensional Metal Carbides (MXenes) to Control Hydrogen Evolution Activity Albertus D. Handoko, Kurt D. Fredrickson, Babak Anasori, Kurt W. Convey, Luke R. Johnson, Yury Gogotsi, Aleksandra Vojvodic, Zhi Wei Seh ACS Applied Energy Materials