Search results

Publication date Communities Collections Article title Author(s)
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Joint Versus Independent Multiview Hashing for Cross-View Retrieval Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Dezhong Peng
7 May 2021 SERC Institute for Infocomm Research Towards the AlexNet Moment for Homomorphic Encryption: HCNN, the First Homomorphic CNN on Encrypted Data with GPUs Ahmad QaisarAhmadAlBadawi, Jin Chao, Jie Lin, Chan Fook Mun, Sim Jun Jie, Xiao Nan, Benjamin Hong Meng Tan, Khin Mi Mi Aung, Vijay Chandrasekhar
1 Feb 2021 SERC Institute for Infocomm Research Multi-GPU Design and Performance Evaluation of Homomorphic Encryption on GPU Clusters Ahmad Al Badawi, Bharadwaj Veeravalli, Jie Lin, Nan Xiao, Matsumura Kazuaki, Khin Mi Mi Aung
5 Nov 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cross-modal discriminant adversarial network Peng Hu, Xi Peng, Hongyuan Zhu, Jie Lin, Liangli Zhen, Wei Wang, Dezhong Peng
28 Oct 2020 SERC Institute for Infocomm Research Object Tracking Via ImageNet Classification Scores Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
30 Sep 2020 SERC Institute for Infocomm Research Cascaded Mixed-Precision Networks Xue Geng, Jie Lin, Shaohua Li
15 Jun 2020 BMRC Genome Institute of Singapore Highly specific multiplexed RNA imaging in tissues with split-FISH Jolene Jie Lin Goh, Nigel Chou, Wan Yi Seow, Norbert Ha, Chung Pui Paul Cheng, Yun-Ching Chang, Ziqing Winston Zhao, Kok Hao Chen
21 Apr 2020 BMRC Singapore Institute for Clinical Sciences Maternal Glycemia During Pregnancy and Child Carotid Intima Media Thickness, Pulse Wave Velocity, and Augmentation Index Wen Lun Yuan, Jinjie Lin, Michael S. Kramer, Keith M. Godfrey, Peter D Gluckman, Yap-Seng Chong, Lynette P.C. Shek, Kok Hian Tan, Shiao-Yng Chan, Johan G. Eriksson, Fabian Yap, Yung Seng Lee, Jonathan T. L. Choo, Hsi Ling Lieng
19 Apr 2020 SERC Institute for Infocomm Research Integral terminal sliding-mode-based adaptive integral backstepping control for precision motion of a piezoelectric ultrasonic motor Jie Ling, Xiaohui Xiao, Kok Kiong Tan, Tong Heng Lee, Zhao Feng, Wenyu Liang
14 Dec 2019 SERC Institute for Infocomm Research CareNets: Efficient Homomorphic CNN for High Resolution Images Chao Jin, Ahmad Al Badawi, Balagopal Unnikrishnan, Jie Lin, Chan Fook Mun, James M. Brown, J. Peter Campbell, Michael Chiang, Jayashree Kalpathy-Cramer, Vijay Ramaseshan Chandrasekhar, Pavitra Krishnaswamy, Khin Mi Mi Aung
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Learning Hierarchical Features for Visual Object Tracking with Recursive Neural Networks Li Wang, Ting Liu, Bing Wang, Jie Lin, Xulei Yang, Gang Wang
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Beyond Ranking Loss: Deep Holographic Networks for Multi-Label Video Search Zhuo Chen, Jie Lin, Zhe Wang, Vijay Chandrasekhar, Weisi Lin
22 Sep 2019 SERC Institute for Infocomm Research Optimizing the Bit Allocation for Compression of Weights and Activations of Deep Neural Networks Wang Zhe, Jie Lin, Vijay Chandrasekhar, Bernd Girod
26 Mar 2019 SERC Institute for Infocomm Research Dataflow-based Joint Quantization for Deep Neural Networks Xue Geng, Jie Fu, Bin Zhao, Jie Lin, Mohamed Aly, Christopher Pal, Vijay Chandrasekhar
2 Dec 2018 SERC Institute for Infocomm Research Hardware-aware Softmax Approximation for Deep Neural Networks Xue Geng, Jie Lin, Bin Zhao, Anmin Kong, Mohamed M. Sabry Aly, Vijay Chandrasekhar
8 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research VCI2R at the NTCIR-13 Lifelog-2 Lifelog Semantic Access Task Jie Lin, Ana Garcia del Molino, Qianli Xu, Fen Fang, Vigneshwaran Subbaraju, Joo-Hwee Lim, Liyuan Li, Vijay Chandrasekhar
8 Dec 2017 SERC Institute for Infocomm Research Visualizing Personal Lifelog Data for Deeper Insights at the NTCIR-13 Lifelog-2 Task Qianli Xu, Vigneshwaran Subbaraju, Ana Garcia del Molino, Jie Lin, Fen Fang, Joo-Hwee Lim, Liyuan Li, Vijay Chandrasekhar
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research REGION AVERAGE POOLING FOR CONTEXT-AWARE OBJECT DETECTION Jie Lin, Yuan Fang, Kingsley Kuan, Gaurav Manek, Vijay Chandrasekhar
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research A Multi-Block N-Ary Trie Structure for Exact R-Neighbour Search in Hamming Space Jie Lin, Yicheng Huang, Lingyu Duan, Zhe Wang, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar
17 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research DEEP REGIONAL FEATURE POOLING FOR VIDEO MATCHING Jie Lin, Yan Bai, Yihang Lou, Shiqi Wang, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Vijay Chandrasekhar, Alex Kot
1 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research HNIP: Compact Deep Invariant Representations for Video Matching, Localization, and Retrieval Jie Lin, Lingyu Duan, Shiqi Wang, Yan Bai, Yihang Lou, Vijay Chandrasekhar, Tiejun Huang, Alex Kot, Wen Gao
1 Sep 2017 SERC Institute for Infocomm Research VC-I2R@ImageCLEF2017: Ensemble of Deep Learned Features for Lifelog Video Summarization Ana Garcia del Molino, Bappaditya Mandal, Jie Lin, Joo Hwee Lim, Vigneshwaran Subbaraju, Vijay Chandrasekhar
1 Aug 2017 SERC Institute for Infocomm Research Object Detection Meets Knowledge Graphs Yuan Fang, Kingsley Kuan, Jie Lin, Cheston Tan, Vijay Chandrasekhar
6 Jun 2017 SERC Institute for Infocomm Research Nested Invariance Pooling and RBM Hashing for Image Instance Retrieval Lingyu Duan, Vijay Chandrasekhar, Tomaso Poggio, Olivier Morere, Jie Lin, Antoine Veillard
6 Jun 2017 SERC Institute for Infocomm Research DeepHash for Image Instance Retrieval: Getting Regularization, Depth and Fine-Tuning Right Jie Lin, Olivier Morere, Antoine Veillard, Lingyu Duan, Hanlin Goh, Vijay Chandrasekhar
4 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Compression of Deep Neural Networks for Image Instance Retrieval Jie Lin, Qianli Liao, Antoine Veillard, Lingyu Duan, Tomaso Poggio, Vijay Chandrasekhar, Olivier Morere
4 Apr 2017 SERC Institute for Infocomm Research Compact Deep Invariant Descriptors for Video Retrieval Yihang Lou, Yan Bai, Jie Lin, Shiqi Wang, Jie Chen, Lingyu Duan, Tiejun Huang, Wen Gao, Vijay Chandrasekhar, Alex Kot
19 Aug 2016 SERC Institute for Infocomm Research Co-sparsity Regularized Deep Hashing for Image Instance Retrieval Jie Lin, Olivier Morere, Vijay Chandrasekhar, Antoine Veillard, Hanlin Goh
5 Jun 2015 BMRC Institute of Molecular and Cell Biology Angiomotin binding-induced activation of Merlin/NF2 in the Hippo pathway Youjun Li, Hao Zhou, Fengzhi Li, Siew Wee Chan, Zhijie Lin, Zhiyi Wei, Zhou Yang, Fusheng Guo, Chun Jye Lim, Wancai Xing, Yuequan Shen, Wanjin Hong, Jiafu Long, Mingjie Zhang