Singapore Institute of Manufacturing Technology

Publication date Article title Author(s)
30 Oct 2023 Additive manufacturing of alloys with programmable microstructure and properties Shubo Gao, Zhi Li, Steven Van Petegem, Junyu Ge, Sneha Goel, Joseph Vimal Vas, Vladimir Luzin, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Dario Ferreira Sanchez, Helena Van Swygenhoven, Huajian Gao, Matteo Seita
4 Sep 2023 Optimal Routing Under Demand Surges: The Value of Future Arrival Rates Jinsheng Chen, Jing Dong, Pengyi Shi
27 Jun 2023 Binder Jetting Printing of 316L Fine Porous Cup Membranes Su Xia Zhang, Yan Han liew, Shie Jiun TSAI, Thines Kumar PERUMAL, Subhash GUDDATI, D. Dion, Mui Ling Nai, Virendra WARKE
27 Jun 2023 Binder Jetting 3D Printing of Porous Membranes with Irregular Filamentary Nickel Powder Feedstocks YanHan LIEW, Shie Jiun TSAI, Jun Kai TEO, Su Xia Zhang, Thines Kumar PERUMAL, Subhash GUDDATI, Virendra WARKE, Devon DION, Sharon NAI
27 Jun 2023 Binder jet additive manufacturing of magnesium alloys from powder to finished parts Mojtaba Salehi, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai
26 Jun 2023 Towards Understanding a Novel Time-lapse Particle Sizing System for Characterisation of Mixed Powder Feedstocks YanHan LIEW, Joseph Han Kok TAN, Yu Xuan GOO, Su Xia Zhang, Patrick O'HAGAN, Chengcheng WANG, Sharon NAI
5 Jun 2023 Recent progress on the additive manufacturing of aluminum alloys and aluminum matrix composites: Microstructure, properties, and applications Zhiguang Zhu, Zhiheng Hu, Hang Li Seet, Tingting Liu, Wenhe Liao, Upadrasta Ramamurty, Sharon Mui Ling Nai
3 Jun 2023 Enhancing densification in binder jet additive manufacturing of magnesium via nanoparticles as sintering aids Mojtaba Salehi, Kai Xiang Kuah, Zihan Huang, Daniel John Blackwood, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai
7 Feb 2023 Towards Binder Jetting and Sintering of AZ91 Magnesium Powder Mojtaba Salehi, Kai Xiang Kuah, Jia Hern Ho, Su Xia Zhang, Hang Li Seet, Mui Ling Sharon Nai
5 Feb 2023 Machine Learning Customized Novel Material for Energy‐Efficient 4D Printing Chaolin Tan, Qian Li, Xiling Yao, Lequn Chen, Jinlong Su, Fern Lan Ng, Yuchan Liu, Tao Yang, Youxiang Chew, Chain Tsuan Liu, Tarasankar DebRoy