Singapore Immunology Network

Publication date Article title Author(s)
11 Aug 2023 Natural Killer Cell Engagers (NKCEs): a new frontier in cancer immunotherapy Minchuan Zhang, Kong-Peng Lam, Shengli Xu
30 Jun 2023 Targeting Metabolic Vulnerabilities in Epstein–Barr Virus-Driven Proliferative Diseases Nicole Yong Ting Leung, Liang Wei Wang
9 Jun 2023 Identification of a novel mitochondria-localized LKB1 variant required for the regulation of the oxidative stress response Ivan Tan, Shengli Xu, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Hong-Hwa Lim, Kong-Peng Lam
26 Apr 2023 Harnessing novel strategies and cell types to overcome immune tolerance during adoptive cell therapy in cancer Shi Yong Neo, Shengli Xu, Joni Chong, Kong-Peng Lam, Jing Wu
30 Mar 2023 The RNA-binding protein hnRNP F is required for the germinal center B cell response Hengjun Huang, Yuxing Li, Gaopu Zhang, Gui-Xin Ruan, Zhijian Zhu, Wenjing Chen, Jia Zou, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Shengli Xu, Xijun Ou
22 Nov 2022 Adenosine deaminase acting on RNA-1 is essential for early B lymphopoiesis Wenjing Chen, Yuxing Li, Gui-Xin Ruan, Hengjun Huang, Rui Zhang, Jing Wang, Yu Ouyang, Yan Li, Shengli Xu, Xijun Ou
8 Nov 2022 Neutralizing and Total/IgG Spike Antibody Responses Following Homologous CoronaVac vs. BNT162b2 Vaccination Up to 90 Days Post-Booster Chin Shern Lau, John Thundyil, May Lin Helen Oh, Soon Kieng Phua, Ya Li Liang, Yanfeng Li, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Biyan Zhang, Shengli Xu, Tar Choon Aw
3 Aug 2022 Dominant Negative TRAF3 Variant with Recurrent Mycobacterium abscessus Infection and Bronchiectasis Mei Fong Liew, Hui Fang Lim, Mui Cheng Liang, Ives Lim, Zhaohong Tan, Rachel Ying Min Tan, Qi Hui Sam, Win Mar Soe, Sen Hee Tay, Shengli Xu, Matthew Wook Chang, Roger Foo, Tuck Wah Soong, Sharada Ravikumar, Louis Yi Ann Chai
1 Jul 2022 mRNA Booster Vaccination Enhances Antibody Responses against SARS-CoV2 Omicron Variant in Individuals Primed with mRNA or Inactivated Virus Vaccines Biyan Zhang, Jianxin Huo, Yuhan Huang, Shuan Yong Teo, Kaibo Duan, Yanfeng Li, Lim Kai Toh, Kong Peng Lam, Shengli Xu
9 Jun 2022 Development of a T cell-redirecting bispecific antibody targeting B-cell maturation antigen for the suppression of multiple myeloma cell growth Jianxin Huo, Yuhan Huang, Ziying Zheng, Xin Ni Tay, Farouq Bin Mahfut, Wei Zhang, Kong-Peng Lam, Yuansheng Yang, Shengli Xu